TC.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, görevde yükselme ve unvan değişikliği kesinleşmiş yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava girmeye hak kazananlar için 20.05.2024 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Takvimi
 Sözlü Sınav 20.05.2024
 Sözlü Sınav Sonucunun Açıklanması 20.05.2024
 Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz 21-27.05.2024
 Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçlarına Göre Kesin Listenin İlan Edilmesi 10.06.2024

Sözlü Sınav Rektörlük Binası 4. Kat Toplantı Salonunda Aşağıda Belirtilen Saatlerde Yapılacaktır.

Şube Müdürü kadrosu için sözlü sınav 09:00-10:00,

Şef kadrosu için sözlü sınav 10:00-12:00,

Unvan değişikliğine tabi kadrolar için sözlü sınav 13:00-14:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Adaylar yazılı sınav sonucuna göre 1. sıradan başlamak üzere sözlü sınava alınacak olup yukarıda belirtilen sınav saatlerinden sonra gelen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarıyla; çanta, kitap, ders notu, defter vb. dokümanlarla; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav bekleme ve sınav alanında sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında üzerinde ve yanında bu cihazları bulunduranlar hakkında Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

​Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının tamamlanması üzerine, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar adayın sözlü sınava alınacağı, son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamının da sözlü sınava alınacağı, ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği, her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanının tespit edileceği, sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılacağı,

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde: “Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,”; ifade ettiği belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin unvan değişikliği sınavına ilişkin esaslar başlıklı 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında ise: “Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.”; hükmü yer almıştır.

Bu hükümler doğrultusunda;

Sözlü sınavda;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinden her sorunun değeri 5 (beş) puan olmak üzere 5 adet soru (25 Puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünden soru değeri 15 (onbeş) puan olmak üzere 1 adet soru (15 Puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğundan soru değeri 15 (onbeş) puan olmak üzere 1 adet soru (15 Puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığından soru değeri uygunluğundan soru değeri 15 (onbeş) puan olmak üzere 1 adet soru (15 Puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneğinden soru değeri uygunluğundan her sorunun değeri 5 (beş) puan olmak üzere 4 adet soru (20 Puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığından uygunluğundan her sorunun değeri 5 (beş) puan olmak üzere 2 adet soru (10 Puan) sorulacaktır.

1- Görevde yükselme sınavında; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların, yani aritmetik ortalaması yüz (100) tam puan üzerinden en az altmışbeş (65) puan olanlar başarılı kabul edilmekte,

2- Unvan değişikliği sınavında ise; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların başarılı kabul edileceği; ancak yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan unvan değişikliği başarı puanının yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olanlar başarılı kabul edilmektedir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 30/04/2024

Sözlü Sınav esnasında kamera kaydı alınacaktır. Aydınlatma metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Listesi için TIKLAYINIZ.