Danıştay ve YÖK Yürütme Kurulu Kararı Uyarınca 2019 Yılı (Ek) Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusu Hakkında

Değerli Öğretim Elemanları,

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesinde görülen davada, Mahkemenin 14.9.2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı ile “17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7’nci maddesinde yer alan ‘Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilmiştir.

Söz konusu karara göre 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik;

1. Sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenememesi veya geçersiz sayılan bildirisi olması,
2. İlgili yılda “Editör Kurulu Üyeliği” faaliyeti bulunmasına rağmen başvuruya eklenememesi,
3. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki Yönetmeliğe göre daha düşük puan alınması,

olmak üzere Yönetmelikte değişen hususlar nedeniyle “toplam puanlarında düşüş olan” öğretim elemanlarımız ile “toplam puanının 30’un altında kalması nedeniyle akademik teşvik ödeneği başvurusu yapamamış olan” öğretim elemanlarımız, ekte verilen takvim ve esaslara uygun olarak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek1
Danıştay Kararı

Ek2
YÖK Yürütme Kurulu Kararı

Ek3
27.06.2018 Tarihli Yönetmelik

Ek4
Güncel Akademik Teşvik Yönetmeliği

Ek5
Başvuru Takvimi

Ek6
Başvuru Formu

Ek7
Bölüm Komisyon Değerlendirme